Verslag VV Vergadering 27 Maart 2019

Hieronder vind u het hele verslag van de vergadering in PDF formaat:

Wat is de erfenis waarmee het college, gestart op 8 april 2019, geconfronteerd werd?

1 juli 2017 neem Ingrid de Bondt als dijkgraaf het stokje over van Jan Geluk die sinds 2007 dijkgraaf was bij WSHD

September 2018; rapport IV infra, en november 2018 rapport BMC beiden 31 januari 2019 op de VV agenda. https://wshd.notubiz.nl/vergadering/587931/Verenigde%20Vergadering%2031-01-2019

Conclusie uit deze technische onderzoeksrapporten: veel te veel en lang gestuurd op geld, preventief onderhoud is omgezet in correctief onderhoud en dat loopt nu na jaren tegen de kritische grenzen aan van de zuiveringsinstallaties. Daarbij is in de loop der jaren binnen de organisatie een angstcultuur geslopen. Angst om bij het minst of gering de baan te verliezen. Dit heeft gemaakt dat anders denken niet meer kon en veel communicatie onderling, creativiteit en passie voor WSHD was verdwenen.

7 februari 2019:

Ingrid de Bondt stopt per direct als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Dat heeft ze in een ontslagbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen aangegeven.

In de brief schrijft ze dat ze van mening is dat er forse maatregelen nodig zijn om van Hollandse Delta een ‘dynamische, veilige en toekomstgerichte organisatie’ te maken. ‘Ik constateer echter ook dat er in het bestuur onvoldoende draagvlak is’, schrijft ze. Dat is voor haar reden om geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor het functioneren van het waterschap.

16 februari 2019

Het blijft onrustig bij Waterschap Hollandse Delta. Na het vertrek van dijkgraaf Ingrid de Bondt is nu ook directeur Arnoud van Vliet met verlof. Over het waarom doet het waterschap geen mededelingen. De Bondt stapte ruim een week geleden op omdat ze zich niet kon vonden in de koers binnen het bestuur van het waterschap.

1 maart 2019: Interim dijkgraaf Gerard Doornbos wordt beëdigd

27 maart 2019: Eric Jongmans wordt tijdelijk de Secretaris Directeur.

 

 

 

 

 

20 maart 2019, verkiezingen, met als uitkomst

WPHD: 90.249 stemmen (Piet Kome 39.328!) 7 zetels

VVD: 33.702 stemmen ; 2 zetels

PvdA: 31.955 stemmen ; 2 zetels

50 +: 26.811 stemmen ; 2 zetels

CDA: 25.763 stemmen ; 2 zetels

HDN: 24.124 stemmen ; 2 zetels

WN: 23.460 stemmen ; 1 zetel

SGP: 20.724 stemmen ; 1 zetel

CU: 19.110 stemmen; 1 zetel

AWP: 13.778 stemmen; 1 zetel

Het college is in twee weken samen gesteld. Direct nadat de uitslag bekend was heeft Piet Kome de informatie als verkenner opgepakt en met alle partijen gesproken, uiteraard ook met de geborgde fracties.

Dat heeft op 28 maart geresulteerd in het document ‘samen aan de slag’, nota op hoofdlijnen voor een nieuw bestuur, welke veel lof van de gehele VV oogstte.

Op 4 april zijn de kandidaat heemraden gepresenteerd, toen was men minder enthousiast. Voormalig heemraden en anderen waren van mening ook in aanmerking te komen voor een heemradenpost, maar omdat we niet meer dan vijf heemraden aan mogen stellen zijn er keuzes gemaakt, o.a. op de criteria die door de fracties in de eerste ronde zijn meegegeven als: geen heemraden uit de voorliggende periode o.a. vanwege de zaken die de eerste drie maanden van dit jaar speelden en heemraden met minimaal vier jaar ervaring in de VV en kijk of we een goed heemraden-team neer kunnen zetten, hetgeen in het verleden ook niet het geval was.

 

Na stemmingen en tegenkandidaten worden Piet Kome (financiën) , Petra van Nes – de Man (wegen en groen), Marjo van Maurik – de Graaff (waterveiligheid en omgevingswet), Leo Stehouwer (waterketen) en Johan van Driel (watersysteem) de nieuwe heemraden en vormen met interim dijkgraaf Gerard Doornbos het college.

Echt aan de slag:

Bij ons aantreden op 8 april 2019 bleek dat er geen ruimte was ingericht als werkplek voor vijf heemraden. Wij hadden met vijf de beschikking over één klein kantoor met daarin één bureau en één computer! Dit is snel uitgebreid tot drie werkplekken maar dan zat het vertrek ook echt vol! Dat was behoorlijk behelpen maar maakte ons wel gemakkelijker tot een hecht team.

In mei werd duidelijk dat WSHD niét over een crisisruimte beschikte en werd dat in rap tempo opgepakt.

Gevraagd besluit zoals verwoord in het VV voorstel 3 juli 2019:

1. In te stemmen om op korte termijn een crisiscentrum/ multifunctionele ruimte te realiseren;

2. Een bedrag van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering „inrichten crisisruimte WSHD‟.

3. Deze investering op te voeren en direct vrij te geven;

4. De kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2020-2024.

5. In te stemmen met de uitwerkingsrichting om op langere termijn een crisiscentrum in te richten dat aan alle wensen en eisen voldoet . Dit te realiseren op een moment dat deze ontwikkeling aansluit bij andere ontwikkelingen in de huisvesting.

2. Probleemstelling – context

Uit evaluaties van opschalingen van de calamiteitenorganisatie in het afgelopen half jaar is gebleken dat Waterschap Hollandse

Delta een crisisruimte ontbeert. Vergaderzalen waren niet, of niet tijdig beschikbaar. Vergaderzalen waren te klein. Er waren geen werkplekken bij de vergaderzalen beschikbaar. De gebruikte zalen misten essentiële hulpmiddelen als (fysieke) kaarten, grote schermen en werkplekken. Het is helaas meerdere keren voorgekomen dat een crisisteam gebruik moest maken van een te kleine ruimte en dat eerst tijd en energie gestoken moest worden in de voorzieningen voordat het crisisteam aan de slag kon. Voor de bestrijding van de incidenten/ calamiteiten uit de afgelopen periode heeft dat geen direct negatieve gevolgen gehad. Het heeft wel geleid tot onnodige frustraties en extra werk.

Dit voorstel unaniem aangenomen.

Daarnaast hebben wij vanaf dag één ingezet op het inzichtelijk maken van het achterstallig onderhoud op al de taakvelden en hoe dit aan te pakken. Dit resulteerde in het document: ‘HUIS OP ORDE’

Gevraagd besluit zoals verwoord in het VV voorstel 3 juli 2019:

1. Kennis te nemen van het document “Huis op orde”;

2. In te stemmen met het in uitvoering geven van jaarschijf 2019 uit het “Huis op orde”;

3. Hiervoor in 2019 een exploitatiebudget van €3.790.000 beschikbaar te stellen waarvan €2,15 mln. voor het programma waterketen (incidenteel), € 1 mln. voor het programma water (incidenteel) en € 0,64 mln. ten behoeve van de formatie-uitbreiding voor het programma bestuur en organisatie (incidenteel);

4. Deze kosten te dekken uit de algemene reserves per programma, de reserve geactiveerde lasten en de bestemmingsreserve afwikkeling CMK conform de bedragen zoals opgenomen in de financiële paragraaf;

5. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve “huis op orde” met een onderverdeling naar de programma’s;

6. In te stemmen met een formatie-uitbreiding van 17 fte en de structurele kosten ad € 1,3 mln. vanaf 2020 te verwerken in de programmabegroting 2020.

7. Voor het programma wegen een krediet van € 3,0 mln. beschikbaar te stellen voor de revitalisering van een aantal wegen in 2019;

8. Het college te mandateren om dit krediet nader onder te verdelen naar uitvoeringskredieten per weg(deel);

9. In stemmen met de extra kapitaallasten van € 250.000 vanaf 2020 en deze te verwerken in de programmabegroting 2020.

10. In stemmen dat de rapportage over de voortgang via de reguliere P&C producten plaatsvindt.

2. Probleemstelling – context Het college heeft gevraagd om meer inzicht te geven in de extra benodigde activiteiten op korte en middellange termijn (gedurende collegeperiode 2019-2023, met doorkijk na 2023) die nodig zijn om “het huis op orde” te krijgen. In de notitie is een doorkijk gegeven in de middelen die benodigd zijn op het vlak voor onderhoud, bedrijfsvoering, investering en personeel. Om de eerste activiteiten in 2019 uit te kunnen voeren om het huis op orde te krijgen is een bedrag van € 6.790.000 noodzakelijk, waarvan € 3 mln. investeringskrediet en € 3,8 mln. exploitatiebudget 2019.

Dit voorstel unaniem aangenomen.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.