Visie Waterschapspartij Hollandse Delta

Visie Waterschapspartij Hollandse Delta

‘WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA’: ERVAREN EN NIET POLITIEK GEBONDEN

Sinds mensenheugenis bepalen de bewoners/ingelanden van een waterschapsgebied het beleid van het waterschap. De intrede van de politiek in deze technische organisatie is misschien, in dit historisch licht gezien, een vergissing, maar ook een feit waarmee we moeten leren omgaan.
Uw belang als bewoner-ingeland van het werkgebied van ‘Waterschap Hollandse Delta’ is bij de politiek niét in goede handen. Zo heeft een enkele politieke partij de opheffing van het waterschap hoog in het vaandel staan. Bovendien wil ‘Den Haag’ (commissie Vellinga) haar financiële verplichtingen tegenover de waterschappen tot een minimum beperken of zelfs geheel of gedeeltelijk op u als Ingeland afwentelen. Dit zal een buitensporige verhoging van uw waterschapslasten betekenen.

‘Waterschapspartij Hollandse Delta’ zal er, via zeer ervaren, politiek onafhankelijke waterschapsbestuurders, niet alleen ‘als een dijk voor staan’ dat uw waterveiligheid in de meest brede zin van het woord wordt gewaarborgd, maar ook dat dit zal gebeuren zónder onnodige verhoging van uw waterschapslasten.

UW WATERSCHAPSBELANG IN VERTROUWDE HANDEN!

Binnenkort zult u de kandidatenlijst van de ‘Waterschapspartij Hollandse Delta aantreffen.

 

 

 

 

ONZE VISIE

– Het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta bestaat uit de eilanden Voorne en Putten, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht. Op deze eilanden liggen niet alleen dichtbebouwde kernen en industriegebieden, maar ook uitgestrekte landelijke gebieden. Waterschapspartij Hollandse Delta heeft haar kandidaten evenredig over dit werkgebied verdeeld.

– In dit economisch belangrijke en dichtbevolkte gebied, doortrokken met waterwegen van velerlei soort, verdienen zowel de staat van het oppervlaktewater als de conditie van de wegen en de waterkeringen, kwantitatief en kwalitatief, alle aandacht.

– Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat het waterschap er alles aan doet om de vereiste veiligheid te waarborgen. Bescherming tegen wateroverlast om de belangen van burgers en bedrijven te beschermen is en blijft een van de kerntaken van het waterschap.

– Onze visie gaat echter verder dan alleen het versterken van waterkeringen en het plaatsen van meer gemalen. Een goede ruimtelijke indeling van het gebied en inbedding van het water hierin zijn minstens zo belangrijk.

– Om deze doelstellingen te realiseren zullen de bestuursleden van Waterschapspartij Hollandse Delta nauw samenwerken met alle andere gebruikers van de ruimte, met als doel de verschillende functies van een gebied zo goed mogelijk te combineren en/of in te passen. Hierbij zijn een voortdurende afweging van belangen, het maken van keuzes en het, via een actieve en open instelling, verwerven van voldoende maatschappelijk draagvlak essentieel.

– Bij de afweging van soms tegenstrijdige belangen zullen de door u in het waterschapsbestuur gekozen kandidaten van de Waterschapspartij Hollandse Delta vroegtijdig de juiste prioriteiten stellen teneinde de belangen van burgers en bedrijven te waarborgen, onafhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. De doelstellingen hierbij zijn te allen tijde maximale ‘wegenveiligheid’ en ‘waterveiligheid’ voor iedereen: schoon water, voldoende water en bescherming tegen hoog water. Om deze doelen te bereiken is een goed werkende calamiteitenorganisatie essentieel.

– We streven naar structurele oplossingen. Samenwerking met externe partners en het ontwikkelen van de beste en meest innovatieve technieken zijn hierbij essentieel. Alleen dán kunnen de belangen van burgers en bedrijven optimaal worden gewaarborgd tegen de laagste lasten.

– Het waterschap moet positief staan tegenover het ontwikkelen van nieuw beleid, het introduceren van nieuwe werkvormen en het via Internet en andere moderne communicatievormen verbeteren van de serviceverlening aan burgers en bedrijven.

– Goede medewerkers vormen de ruggengraat van het waterschap. Om die reden moet er letterlijk en figuurlijk in hen worden geïnvesteerd. Een veilige werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden, aandacht voor persoonlijke competenties en ontwikkelingsbehoeften, een open cultuur en een transparante manier van werken zijn een essentiële voorwaarde om een technische organisatie als het waterschap optimaal te laten functioneren.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *