Programma

Aandacht voor de Burgers!

De relatie tussen het waterschap en de burgers wordt niet altijd even duidelijk ervaren. Toch wonen in het werkgebied van de Hollandse Delta veel mensen in dorpen en steden die rechtstreeks te maken hebben met het werk en de invloed van het waterschap.

Het afvoeren van overtollig afval- en regen water is een kerntaak van het waterschap.

Daarnaast is aan de kust en langs de dijken de waterkering van levensbelang. Naast goed onderhoud en aanpassing aan de zgn. “delta hoogte” van de dijken, is het vasthouden en opslaan van water in het gebied belangrijk.

Om de waterkwaliteit blijvend te beheersen moet ingezet worden op de scheiding van [afval] waterstromen en de inzet van waterzuivering en biofilters. Waterpartijen, parken en natuurgebieden rondom de bebouwing gaan hierin steeds meer een functie vervullen. Goed voorbeeld hiervan is het Zuiderpark te Roterdam Zuid, waar karakteristieke landschappen werden ingepast in nieuw natuurgebied.

Door de inbreng van kennis en ervaring in “Waterschapspartij Hollandse Delta” van zowel burgers uit de grote woongebieden als van het platteland wordt er met kracht en betrokkenheid voor uw belang gewerkt. Een aantal concrete aandachtsvelden zijn:

 • Het integreren van water in natuur en woongebieden.
 • Doelmatig onderhoud, wat de beleving van water aantrekkelijker maakt.
 • Het koppelen van fiets- en wandelroutes aan de randen van de bebouwde kom.
 • De toegankelijkheid van het buitengebied verhogen en daarmee ruimte scheppen voor recreatie en beleving.

Dat deze primaire taak geld kost moge duidelijk zijn. Als “Waterschapspartij Hollandse Delta” willen wij hierin graag krachtig bestuurlijk invloed op uitoefenen zodat er een efficiënte en klantgerichte organisatie staat die bijdraagt aan uw veiligheid als het gaat om water, en blijvend ruimte schept om te werken en leven in uw omgeving.

Aandacht voor Agrarisch!

De agrarische sector in Nederland heeft, in al zijn facetten, altijd dichtbij en onder de invloed van, de waterschappen gefunctioneerd. Door de prominente positie van de land- en tuinbouw in het gebied van de Hollandse Delta is een goede relatie tussen waterschap en boeren van groot belang.

Wij vinden het daarom belangrijk, en zijn er blij mee, dat onze kandidatenlijst ook mensen vermeld die specifieke praktische kennis van de land- en tuinbouw in zich hebben.

Hoog op onze waterschapsagenda staat een vlotte waterafvoer in tijden van overschot en een voldoende aanvoer, van kwalitatief goed water, in droge perioden. Een kerntaak voor een waterschap! Het samen optrekken van landbouw, natuur, recreatie en woningbouw mag nimmer aanleiding zijn op dit punt concessies te doen. Verandering in het agrarisch gebruik van de open ruimte, kan er wel toe leiden dat een ander beheer noodzakelijk wordt.

De ontwikkeling van bv. glastuinbouw, veehouderij of bloembollenteelt vragen soms om ander specifiek beheer. Het waterschap moet hier in dialoog met de ondernemers op anticiperen. Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer:

 • Verzilting tegen gaan en zorg dragen voor voldoende zoet water.
 • Hogere bemalingscapaciteit in glastuinbouw gebieden.
 • Een wegennet wat een voldoende ontsluiting van de bedrijven geeft.
 • Recreatief en landbouwverkeer scheiden wanneer gewenst.
 • Onderhoud van bermen en natuurgebieden zodanig dat geen overlast is van onkruid en de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
 • Het planmatig bestrijden van ratten en muskusratten waarmee overlast en schade wordt voorkomen.

Ook met het gewenste service niveau van het waterschap Hollands Delta moet het mogelijk zijn om dit tegen zo laag mogelijke kosten te bereiken. Efficiënte uitvoeringstrajecten van onderhoud en aanleg, alsmede het aantrekkelijk maken van het buitengebied voor de burger en recreant, zijn de basis voor een rechtvaardige kostentoedeling.

De invloed van Land en Tuinbouw staat wat “Waterschapspartij Hollandse Delta” betreft, garant voor een schone en ruime werk- en leefomgeving voor iedereen.

Aandacht voor Bedrijvigheid!

Waterschapspartij Hollandse Delta heeft van nature een sterke binding met ondernemen in de ruimste zin van het woord. De kandidatenlijst vermeld namen van mensen die beroepsmatig betrokken zijn, of recent zijn geweest, bij de bedrijvigheid in de Randstad en de Eilanden.

Bij de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma is er dan ook breed gecommuniceerd met bedrijven en belangengroepen in het werkgebied van de Hollandse Delta.

Dit heeft erin geresulteerd dat wij het als onze kerntaak zien zorg te willen dragen voor, het behoud, en de totstandkoming van, de randvoorwaarden waar u als ondernemer mee te maken heeft als het gaat om water en wegen.

Concreet betekent dat:

 • Een transparant vergunningenstelsel met een evenwichtige handhaving.
 • Kwantitatief waterbeheer rondom industrieterreinen, zodat ongestoorde hemelwater afvoer mogelijk is.
 • De kwaliteit van het water rondom uw werk- en leefomgeving afstemmen op functie en gebruik. Het behoud van zoet water binnendijks zoveel mogelijk behouden.
 • Door adequate waterzuiveringssystemen milieubelasting verminderen.
 • In dialoog met het bedrijfsleven ruimte scheppen voor, en stimuleren van, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [MVO].

Toekomstige ontwikkelingen in binnen- en buitendijks waterbeheer zullen ongetwijfeld invloed hebben op de beleving van water in ons werkgebied. Discussies over verzilting, peilaanpassingen en recreatief gebruik van water zijn en blijven actueel. De Waterschapspartij Hollandse Delta ziet het als haar bestuurlijke missie om het Waterschap Hollandse Delta proactief te laten zijn in het creëren van oplossingen en kansen bij het beheer van water en wegen met als doelstelling een win win situatie tussen bedrijvigheid, wonen en recreëren.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *