Pilot: ‘Schoon erf, schone sloot’

Het project heet ‘ SCHOON ERF, SCHONE SLOOT’ .

Waterschap Hollandse Delta heeft samen met waterschap Brabantse Delta de pilot gestart ‘ innovatieve systeemaanpak bollenteelt’. Dit in samenwerking met de KAVB (koninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur), de CLM ((centrum voor landbouw en milieu), gewasbescherming middelenleveranciers en natuurlijk de bollentelers van Zuid-Holland en Brabant.
Het project heet ‘ SCHOON ERF, SCHONE SLOOT’ . De aftrap vond 25 augustus j.l. plaats in Achthuizen, bij Vido Fleur, d.m.v. een presentatie, en het nemen van een watermonster uit de opvangput.

C:\Users\VanNes\Downloads\IMG_2197.JPG

Doel van het project is om het afspoelen van gewasbeschermingsmiddelen op het erf terug te dringen. Voordat bollen de grond in gaan in oktober, worden ze in een bad met gewasbeschermingsmiddelen gedompeld. Dit om ze te beschermen tegen o.a. schimmels. Om de lekvloeistof op te vangen bij bewerking na transport wordt het water van het erf opgevangen en verzameld in een put. Daar wordt het later op natuurlijke wijze gezuiverd. Het risico op lozing en daarmee op de kwaliteit van grond en oppervlaktewater wordt fors minder!
Waterschap Hollandse Delta en bloembollenbedrijven gaan met watermonsters beoordelen of de doelstelling “schoon werken” in de praktijk wordt behaald.

Omdat elk bedrijf hier anders mee omgaat, worden er nu gedurende twee jaar watermonsters genomen.

Hoogheemraadschap Noorderkwartier is hiermee al in 2014 gestart, en zij hebben inmiddels goede resultaten geboekt.

In deze pilot wordt ook de kanteling van ons handhavingsbeleid ( ingegaan in 2016). Tot die tijd werd vooral ingezet op naleefgedrag, dus achteraf, nu wordt ingezet op gebiedsgerichte monitoring. Hierdoor is er het zicht op specifieke waterkwaliteitsproblemen en hoe die verbeterd kunnen worden. Nu al blijkt dat het toezicht nuttiger kan worden ingezet op het gericht controleren en/of traceren van activiteiten, die op de gebiedsgerichte waterkwaliteitsproblemen van invloed zijn.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *