Categorie: Nieuws

Heel Holland zakt, congres over bodemdaling

Nieuwsbrief tuin en landschap: Veengebied stoot meer CO2 uit dan bossen vastleggen Door Ralph Mens – 6 november 2017 In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen. Door het verlagen van de grondwaterstand verdroogt en oxideert het veen, waardoor broeikasgassen vrijkomen. Dit…

Pilot: ‘Schoon erf, schone sloot’

Het project heet ‘ SCHOON ERF, SCHONE SLOOT’ . Waterschap Hollandse Delta heeft samen met waterschap Brabantse Delta de pilot gestart ‘ innovatieve systeemaanpak bollenteelt’. Dit in samenwerking met de KAVB (koninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur), de CLM ((centrum voor landbouw en milieu), gewasbescherming middelenleveranciers en natuurlijk de bollentelers van Zuid-Holland en Brabant. Het project…

Maaibeleid Waterschap Hollandse Delta

Maaien van kanten en bermen door het waterschap. In het “MEERJARENONDERHOUDSPLAN MAAIEN 2014 en verder” staat hoe het waterschap Hollandse Delta hier mee om wilt gaan. Twee veelvoorkomende vragen: -Maait het waterschap Hollandse Delta de distels wel? Antwoord: voor het maaien van distel bestaat een (distel) verordening. Deze verordening betekent dat het waterschap op verzoek…

waarom baggeren

Waarom baggeren? WSHD heeft circa 4300 km watergangen in onderhoud. In 6 á 7 jaar tijd behoren deze allemaal gebaggerd te worden. Hiermee houden we de aan- en afvoercapaciteit in stand,zodat de gemalen en inlaten hun werk kunnen doen. Baggerwerkzaamheden vinden vooral plaats in de herfst.                  …